Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Годишна оценка на корупцията

Доклад за оценка на корупцията - 1999

Ограничаването на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и условия за установяване в обществото на правов ред. В този смисъл от решаващо значение е създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие и уважение към държавните и правителствените институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социалната среда.

Коалиция 2000 е инициатива на български неправителствени организации, възникнала през пролетта на 1997 г., за ограничаване на корупцията в българското общество чрез партньорство между държавни институции, неправителствени организации и отделни личности, които разработиха и прилагат План за действие срещу корупцията, Система за мониторинг на корупцията и Антикорупционна информационно-образователна кампания.

Докладът за оценка на корупцията 1999 следва структурата и подхода на Плана за действие, приет от Обществено-политическия форум през ноември 1998 г. В него се дава обобщена оценка на състоянието и динамиката на корупцията в българското общество и на усилията за противодействие на корупцията през 1999 г.

.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

А. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРАВНА СРЕДА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА

А.1. Реформата в публичната администрация и ролята на държавата

А.2. Институционално-правни механизми за разграничение между публичната и частната сфера

Б. РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Б.1. Законодателна реформа

Б.2. Реформа в организацията на съдебната власт. Подготовка и квалификация на магистратите

В. БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА

В.1. Приватизационен процес

В.1.1. Процедури по раздържавяване
В.1.2. Следприватизационен контрол

Б.2. Оценка на условията за бизнес

Г. ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Г.1. Неправителствените организации

Г.2. Средствата за масово осведомяване

Д. ДИНАМИКА НА КОРУПЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ КОРУПЦИЯТА

Е. МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Design WStudio Pixel
 
pornload.cc