Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Годишна оценка на корупцията

Доклад за оценка на корупцията - 2000

Доклад за оценка на корупцията - 2000, за втора поредна година се прави опит за очертаване общата рамка и конкретните измерения на корупционните практики в България, разгледани в тяхната динамика.

Както и досега, при формирането на оценъчните критерии бяха взети предвид авторитетни международни анализи и вътрешни индекси за оценка на степента на разпространение и честотата на проявление на различните форми на корупционно поведение.

Анализът на Корупционните индекси на Коалиция 2000 показва, че през изминалата година корупцията продължава да бъде оценявана от общественото мнение като едно от най-труднопреодолимите препятствия в развитието на България.

Като по-значими от нея обществени проблеми гражданите посочват единствено безработицата, ниските доходи и бедността. При това, спрямо предходната година се наблюдава покачване нивото на оценките за социалната значимост на този феномен. Последният факт свидетелства, че според общественото мнение, все още липсват достатъчно ефективни средства за ограничаването на корупционните практики до приемливо равнище.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

А. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРАВНА СРЕДА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА.

А.1. Реформата в публичната администрация и ролята на държавата - законодателна рамка

А.2. Институциите и обществото

Б. РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Б.1. Правна основа на съдебната реформа

Б.1.1. Наказателно право и процес

Б.1.2. Гражданско и административно право и процес

Б.2. Реформа в организацията на съдебната власт. Квалификация на магистратите

В. БОРБАТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА

Б.1. Приватизация и корупция

Б.2. Условия за бизнес и корупция

Г. РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Г.1. Неправителствените организации

Г.2. Средствата за масово осведомяване

Д. ДИНАМИКА НА КОРУПЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ КОРУПЦИЯТА

Е. МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Е.1. Законодателни аспекти

Е.2. Институционални аспекти


Design WStudio Pixel
 
pornload.cc