Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Годишна оценка на корупцията

 

Доклад за оценка на корупцията - 2001

Ограничаването на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и условия за установяване на правов ред в обществото. В този смисъл от решаващо значение е създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие и уважение към държавните и правителствените институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социална среда.

Коалиция 2000 е инициатива на български неправителствени организации, възникнала през пролетта на 1997 г., за ограничаванена корупцията в българското общество чрез партньорство между държавни институции, неправителствени организации и отделни личности, които разработиха и прилагат План за действие срещу корупцията, Система за мониторинг на корупцията и Антикорупционна информационно-образователна кампания.

Докладът за оценка на корупцията - 2001 следва структурата и подхода на Плана за действие, приет от Обществено-политическия форум през ноември 1998 г. В доклада се дава обобщена оценка на състоянието и динамиката на корупцията в българското общество и на усилията за противодействие на корупцията през 2001 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРАВНА СРЕДА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯ

 • Реформата в публичната администрация - законодателство и практически измерения
  • Към общ организационен модел на администрацията
  • Новата система на държавна служба
  • Административното обслужване
  • Специализиран контрол върху дейността на администрацията
 • Ролята на държавата и обществото

РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - АНТИКОРУПЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ

 • Правната основа на съдебната реформа
  • Наказателно право и процес
  • Ролята на наказателно-процесуалните механизми за противодействие на корупцията
  • Гражданско и административно право и процес
 • Реформата в организацията на съдебната система (структура и управление) и в съдебната администрация
  • Структура на съдебната система
  • Институции извън съдебната система, пряко свързани с нейната дейност
  • Управление на съдебната система
  • Съдебна администрация
  • Независимост и квалификация на магистратите

БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА

 • Приватизация и следприватизационен контрол
 • Условия за бизнес и корупция
  • Корпоративното управление и проблемът "търсене - предлагане" в корупционните взаимоотношения
  • Корупцията и обществените поръчки
  • Държавно регулиране
  • Данъчни закони и сива икономика
  • Корупция и контрол върху вноса

РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 • Неправителствените организации
 • Ролята на медиите в противодействието на корупцията

ДИНАМИКА НА КОРУПЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ КОРУПЦИЯТА

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

 • Сътрудничество на България с международни организации и инициативи
 • Дейности на международни организации и национални агенции за развитие
 • Регионални аспекти
Design WStudio Pixel
 
pornload.cc