Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Годишна оценка на корупцията

 

Доклад за оценка на корупцията - 2002

Противодействието на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие към държавните институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социална среда.

Коалиция 2000 е инициатива на български неправителствени организации, възникнала през пролетта на 1997 г., за ограничаване на корупцията в българското общество чрез партньорство между държавни институции, неправителствени организации и отделни личности, които разработиха и прилагат План за действие срещу корупцията, Система за мониторинг на корупцията и Антикорупционна информационно-образователна кампания.

Докладът за оценка на корупцията - 2002 следва структурата и подхода на Плана за действие, приет от Обществено-политическия форум през ноември 1998 г. В доклада се дава обобщена оценка на състоянието и динамиката на корупцията в българското общество и на усилията за
противодействие на корупцията през 2002 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

А. РАВНИЩЕ НА КОРУПЦИЯТА И ДИНАМИКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ КОРУПЦИЯТА

 • A.1. Равнище на корупцията
 • А.2. Ефективност на действията на правителството
 • A.3. Ценностни и морални предпоставки
 • A.4. Оценки за степента на разпространение на корупцията

Б. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРАВНА СРЕДА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА

 • Б.1. Реформата в държавната администрация - от законодателство към практика
  • Б.1.1. Единният организационен модел на администрацията - антикорупционен потенциал и практически резултати
  • Б.1.2. Установяване на професионална система на държавна служба
  • Б.1.3. Административно обслужване
  • Б.1.4. Специализирани органи за контрол
  • Б.1.5. Други контролни механизми за противодействие на корупцията - институцията омбудсман
 • Б.2. Държавните институции, правото и обществото
  • Б.2.1. Парламентарно управление и право
  • Б.2.2. Антикорупционни мерки в органите за сигурност и обществен ред
  • Б.2.3. Държавата и обществото

В. СЪДЕБНАТА РЕФОРМА - АНТИКОРУПЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ

 • В.1. Развитие на правните инструменти за противодействие на корупцията
  • В.1.1. Наказателно право и процес
   В.1.2. Ролята на наказателно-процесуалните механизми за противодействие на корупцията
   В.1.3. Гражданско и административно право и процес
 • В.2. Организация (структура и управление) на съдебната власт. Роля за противодействие на корупцията
  • В.2.1. Управление
  • В.2.2. Ролята на съда, прокуратурата и следствието за противодействие на корупцията
  • В.2.3. Институции извън системата на съдебната власт, свързани с дейността й
  • В.2.4. Статут на магистратите. Професионализъм и кадрови подбор
  • В.2.5. Съдебна администрация. Финансово осигуряване на съдебната система
  • В.2.6. Система за регистрация 75

Г. БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА

 • Г.1. Държавна намеса в икономиката и корупция
 • Г.2. Отношенията бизнес-държава. Корпоративно управление и корупция
 • Г.3. Управление на публичните разходи, данъчна политика, сива икономика и корупция
  • Г.3.1. Данъчна и социално-осигурителна тежест и сива икономика
  • Г.3.2. Митници и корупция
  • Г.3.3. Управление на публичните разходи и корупция
  • Г.3.4. Обществени поръчки и корупция
 • Г.4. Управление на държавно имущество, приватизация и следприватизационен контрол
 • Г.5. Черна икономика и корупция

Д. РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 • Д.1. Неправителствените организации
  • Д.1.1. Публично-частното партньорство срещу корупцията
  • Д.1.2. Дейностите на Коалиция 2000
  • Д.1.3. Проблеми и предизвикателства пред гражданските организации
 • Д.2. Медии, информационна среда и антикорупция

Е. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • E.1. Международните оценки на антикорупционните усилия в България
 • Е.2. Международен антикорупционен мониторинг
 • Е.3. Международна подкрепа за антикорупционните усилия в България
 • Е.4. Регионални аспекти


Виж пълното съдържание на доклада

Design WStudio Pixel
 
pornload.cc