Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Годишна оценка на корупцията

 

 

Доклад за оценка на корупцията - 2003

Противодействието на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие към държавните институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социална среда.

Коалиция 2000 е инициатива на български неправителствени организации, възникнала през пролетта на 1997 г., за ограничаване на корупцията в българското общество чрез партньорство между държавни институции, неправителствени организации и отделни личности, които разработиха и прилагат План за действие срещу корупцията, Система за мониторинг и Антикорупционна информационно-образователна кампания.

Докладът за оценка на корупцията - 2003 следва подхода на Плана за действие, приет от Обществено-политическия форум през ноември 1998 г. В доклада се дава обобщена оценка на състоянието и динамиката на корупцията в българското общество и на усилията за противодействие на корупцията през 2003 г. с акцент върху антикорупционните измерения на съдебната реформа в България.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

A. РАВНИЩЕ НА КОРУПЦИЯ

А.1. Равнище на корупция - корупционни сделки
А.2.Обществени нагласи и оценки за корупцията

А.2.1. Общественото отношение към корупцията и средствата за масово осведомяване
А.2.2. Медийно отражение на корупцията - интензитет, теми, качество
А.2.3. Оценки за дейността на правителството
А.2.4. Оценки за степента на разпространение на корупцията
А.2.5.Основни сфери на корупция и корупционен имидж на служителите в изпълнителната, съдебната и законодателната власт

Б. СЪДЕБНАТА РЕФОРМА - АНТИКОРУПЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ

Б.1. Организация на съдебната власт - конституционноправни, законодателни и институционални аспекти

Б.1.1. Основни принципи на организацията и функционирането на съдебната власт
Б.1.2. Управление на съдебната власт
Б.1.3. Антикорупционни мерки за утвърждаване на статута на магистратите
Б.1.4. Възможни варианти за структурни промени в съдебната власт
Б.1.5. Вътрешни контролни механизми срещу корупцията в органите на съдебната власт
Б.1.6. Отваряне на съдебната власт към обществото

Б.2. Администрация на органите на съдебната власт

Б.2.1. Състояние на организацията и работата на съдебната администрация
Б.2.2. Необходимост от изграждане на съвременна структура и организация на съдебната администрация


В. РЕФОРМА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО - СЪСТОЯНИЕ И НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

В.1. Наказателноправни инструменти за противодействие на корупцията

В.1.1. Наказателно право
В.1.2. Наказателен процес
В.1.3. Ролята на Министерството на вътрешните работи за разкриване и предотвратяване на корупцията
В.1.4. Изпълнение на наказанията

В.2. Гражданско право и процес

В.2.1. Гражданско право. Оценка на състоянието
В.2.2. Граждански процес. Оценка на състоянието
В.2.3. Необходими законодателни промени

В. 3. Административно право и процес

В.3.1. Административно право. Оценка на състоянието
В.3.2. Административен процес. Оценка на състоянието
В.3.3. Необходими законодателни промени

Г. МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА АНТИКОРУПЦИОННАТА РЕФОРМА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Г.1. Политически измерения
Г.2. Донорска помощ


Виж пълното съдържание на доклада в PDF (1,3 MB)

 

Design WStudio Pixel
 
pornload.cc