Сигнали за корупция
bvb
Сигнали за корупция
bvb
Конкурси

 

 
Събития

Годишна оценка на корупцията

 

anticorruption@online.bg

   
.

.

.
 
Разширено търсене
 
 

  Корупционни индекси на Коалиция 2000

 

Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000 включва система от практически проучвания и аналитични доклади и представлява една от основните дейности на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. Основните й цели са периодичното представяне на информация, даваща възможност за изводи относно размера на корупция в страната, както и за свързаните с нея нагласи, оценки и очаквания. Изследванията предоставят и обратна връзка за ефективността на антикорупционните инициативи в българското общество и дават оценка за ефективността на конкретните антикорупционни действия на Коалиция 2000.

Корупционни индекси: същност
Най-същественият резултат на Системата за мониторинг на корупциията (СМК) са Корупционните индекси, публикувани периодично, обикновено на всеки три месеца. Корупционните индекси се основават на данни от провежданите от Vitosha Research при Центъра за изследване на демокрацията, емпирични проучвания и синтезират най-важните корупционни променливи, даващи представа за мащабите на разпространение на корупционните практики в различните сектори на обществото.
Разработването на СМК започва с първото количествено изследване, посветено на проблемите на корупцията (март 1997).

Методологията на СМК предвижда периодично наблюдение на съвкупност от индикатори, характеризиращи начина, по който гражданите и служителите в обществения сектор възприемат корупцията, а също и степента на тяхната въвлеченост в различни форми на корупционно поведение.

Корупционните индекси са групирани в няколко категории:

  • основните проблеми, пред които е изправена България;
  • нагласи спрямо корупцията;
  • корупционни действия;
  • оценки за размерите на корупцията;
  • очаквания за развитието на корупцията.

Корупционните индекси приемат стойности от 0 до 10. Колкото стойността на индексите e по-близо до 10, толкова по-негативни са оценките за състоянието на корупцията в страната. Индексите, чиято числова стойност клони към 0, показват максимална близост до идеала за "общество без корупция".

Корупционни индекси: структура и интерпретация

1. Нагласи
Принципна допустимост: Показва равнището на ценностната приемливост на различни корупционни практики.

Податливост на корупция: Измерва склонността да се правят компромиси с принципите и ценностите под натиска на обстоятелствата.

2. Корупционни действия
Корупционен натиск: Показва разпространеността на oпитите да се корумпират служителите oт обществената сфера.
Индивидуални корупционни действия: Самооценка/признание за честотата на лично участие във форми на корупционно поведение.


3. Оценки за размерите на корупцията
Степен на разпространение: Показва оценките за степента на разпространеност на корупционните действия сред служителите в обществената сфера.
Практическа ефикасност: Оценки на гражданите за степента на превръщане на корупцията в практически ефективна социална норма за решаване на лични проблеми.

4. Корупционни очаквания
Оценка за възможностите (потенциала) на българското общество да се справи с корупцията.


Социално значение на корупционните индекси

Корупционните индекси дават представа за мащабите и измеренията на корупцията въз основа на оценките на населението и служителите в обществената сфера. Тези оценки са основата на техните практически действия и начина, по който те възприемат социалната среда.


 

Този сайт е спонсориран от USAID

 

 

Виц на деня
Учители се обаждат в министерството да уговорят среща с министъра:
- Положението е трудно, нямаме пари!
- Няма страшно, и така ще ви приема.
Разследващ журналист

Медии vs корупцията
Трансперънси интернешънъл

pornload.cc