Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Мониторинг на медиите

  Проектът

Проблемът за корупцията присъства неизменно в обществено-политическото пространство в България през последните 12 години. Измерването на реалното разпространение на корупцията в обществото е изключително трудна задача. Разследваните от специализираните институции случаи са недостатъчни, произнесени присъди почти няма. В същото време общественото мнение, наблюдателите и чуждестранните бизнесмени са убедени, че корупцията е повсеместно явление в България.
Освен социологическите проучвания на общественото мнение друг метод за измерване на "градуса" на съществуващата корупция, е мониторингът на медиите. Въпреки разликите в трактовката в зависимост от характера на самите медии, всички те неизменно се занимават с темата за корупцията и нерядко имат принос в подаването на сигнали за възможни корупционни практики.

Мониторингът, сравнението и анализът на събраните количествени показатели за определен интервал от време могат да обрисуват динамиката на присъствието на проблема за корупцията в обществено-медийното пространство. Постепенното натрупване на материал за малко по-дълъг период от време позволява данните да се съпоставят с резултатите от социологическите проучвания и по този начин да се даде по-точна оценка на разпространеността на явлението корупция и да се очертае картина, близка до реалността, на обществените представи и нагласи.

Мониторингът позволява също да се определи какво е влиянието на медиите върху обществените нагласи по темата корупция, върху инициативите и дейностите, насочени срещу корупцията, и в крайна сметка - върху активността или пасивността на различните институции в борбата с корупцията.

Основните цели на антикорупционния мониторинг на медиите са:

а) да регистира динамичните количествени характеристики на медийното представяне на корупцията в централната преса (националните всекидневници, седмичници и списания), електронните медии, които имат собствена информационна продукция, и радиата и телевизиите с национален обхват;
б) да определи интензивността на медийното покритие на проблема и да предположи възможното му въздействие върху формирането на общественото мнение и нагласи;
в) да измери медийното покритие на проявите на Коалиция 2000 и другите антикорупционни инициативи в страната и да предположи тяхната съответна ефективност.


 

Design WStudio Pixel
 
pornload.cc