Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Нови публикации

w

 

 

Корупция и антикорупция

Противодействието на корупцията е част от усилията за изграждане публичните институции на демокрацията и утвърждаване ролята на гражданското общество. Постигнатите резултати в предотвратяването на корупционните практики се превръщат във важно мерило за успеха на прехода и за въвеждането на съвременни стандарти на прозрачност и демократичен контрол.
.

Учебно помагало "Антикорупция"

В отговор на очевидна потребност и доказан интерес, в рамките на създадена от Коалиция 2000 експертна група по антикорупционно образование с участието на преподаватели от висши учебни заведения, специалисти и консултанти към различни държавни институции, експерти на Коалиция 2000, беше подготвено второто разширено издание на учебното помагало "Антикорупция", издадено през 2000 г.

Второ издание на справочника ''Корупцията в 100 отговора''

Справочникът съдържа отговори на 100-те върпоса – най-често задавани във връзка с корупцията и има за цел да подпомогне антикорупцинното образование. Макар че редица дефиниции са дискусионни и обект на противоречиви мнения, справочникът се основава на преобладаващото мнение сред експертите, българското законодателство, съвременните европейски стандарти и на най-доброто в български и чуждестранни научни публикации.

Скритата икономика в България

Според редица оценки, за света като цяло, относителният дял на скритата икономика, възлиза на около 10-12% от световния БВП. В икономиките в преход тя се колебае на ниво над една четвърт от БВП. Икономическите анализи показват, че когато дела на скрития сектор надхвърли определени критични нива (около 50% от БВП) той променя правилата и процесите на икономическия живот в съответната страна.

Корупционни практики и превенция на корупцията

Настоящото пучебно омагало, подготвено от Центъра за изследване на демокрацията в рамките на проекта "Превенция на корупцията в силите за сигурност", има за цел да насърчи антикорупционното обучение като важен инструмент в предотвратяването на корупцията. Сборникът е насочен преди всичко към нуждите на висшите военни учебни заведения.

Можете да получите тези публикации в Центъра за изследване на демокрацията на рецепцията, интернет страница www.anticorruption.bg или да си ги поръчате по електронната поща anticorruption@onlinе.bg.

Design WStudio Pixel
 
pornload.cc