Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Коалиция 2000

  Коалиция 2000

 

Коалиция 2000 е инициатива на неправителствени организации, насочена към борба с корупцията чрез изграждането на партньорство между гражданските сдружения, бизнеса и неправителствените организации, от една страна, и държавните организации, от друга, с цел прилагането на успешна стратегия за борба с корупцията в България.

За нас
Мисия
Цели
Концепция


 

  За нас

 

Коалиция 2000 започна работа през март 1997 година по инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и група неправителствени организации с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. Официалният старт на дейността на Коалиция 2000 бе даден на 7 април 1998 година.

По-важните предпоставки, които обусловиха фокусирането на вниманието на Коалиция 2000 върху корупцията, са:

  • Глобалната тенденция към прозрачност и отчетност в държавното управление. В това отношение проблемите не се свеждат единствено до корупцията, а са насочени и към такива процеси, като засилване прозрачността на държавното управление, гарантиране на личните права и свободи и пр.
  • Остротата на проблемите на корупцията в страните от Централна и Източна Европа в условията на преход към демокрация и пазарна икономика. Корупцията се оказа една от сериозните трудности на прехода, тъй като създаде условия за дестабилизиране на държавното управление и реформите.

В повечето страни съответните правителства и международната общност отчитат нарастващата роля и значение на усилията на неправителствените организации (НПО) в борбата с корупцията. В това отношение Коалиция 2000 е една от първите широкомащабни инициативи за обединяване усилията на публичния и частния сектор в борбата срещу корупцията. 

|| нагоре ||


 Мисия

 

Мисията на Коалиция 2000 е да повиши обществената нетърпимост към корупцията като елемент на демократичните ценности и да подпомогне практическото прилагане на механизми, осигуряващи прозрачност и доверие.

Ограничаването на корупцията изисква не само институционални и законови мерки, но и създаването на условия за правов ред в обществото. В този смисъл от решаващо значение е създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие и уважение към държавните и правителствените институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социалната среда.

|| нагоре || Цели

 

Основната цел на Коалиция 2000 е повишаването на обществената нетърпимост към корупцията като елемент на демократичните ценности и практическото прилагане на механизми, осигуряващи прозрачност и доверие. За постигането на тази цел Коалиция 2000 е разработила План за действие срещу корупцията. По-конкретно този план предвижда:

1. Чрез публично образование и разпространяване на знания и информация да се допринесе за развитието на общественото съзнание за корупцията с цел да се осигури максимална публична подкрепа за действия, насочени срещу нея.

2. Да се подпомогнат изграждането и развитието на демократичните институции и утвърждаването на демократичните ценности чрез разработването на конкретни мерки за борба с корупцията. С помощта на законодателната власт и експерти да се подготвят изменения и допълнения към нормативната уредба и институционалната рамка с цел възпиране и ограничаване на корупцията, особено сред държавните служители.

3. Да се осъществява непрекъснат мониторинг върху процеса на въвеждане и функциониране на механизми, насочени към прозрачност, ясни правила на играта и възможности за демократичен контрол.

||нагоре ||


 Концепция

 

В контекста на Плана за действие на Коалиция 2000 понятието "корупция" се разбират като "злоупотреба с публична власт с цел лично/частно облагодетелстване". В тази аспект Планът за действие е насочен преди всичко към онези форми на корупция, които засягат държавните служители. Предвид факторите, способстващи за разпространение на различните форми на корумпирано поведение, усилията за борба с корупцията трябва да се насочат в следните по-важни области: промяна на законовата рамка, на начина на устройство и действие на държавната администрация, промяна на съществуващите нагласи и представи на обществеността по отношение на корупцията, на разпространените модели на поведение и др. В този контекст дейностите по Плана за действие на Коалиция 2000 са основани на концепцията за социалния маркетинг, развита от експерти на Световната банка. 
Предложеният модел съдържа следната система от действия:

  • постигане на познавателна промяна (т.е. диагностициране на проблема и разработване на стратегия, основана на емпирични проучвания);
  • постигане на емоционална реакция (т.е. лансиране на послания, които се превръщат в приемани от хората морални/емоционални оценки);
  • постигане на поведенческа промяна (т.е. превръщането на моралните оценки в нови регулатори на поведението и респективно промяна на поведенческите модели).

Основните целеви области в модела за борба срещу корупцията обхващат: монополното положение; правата за вземане на самостоятелни решения от страна на държавните служители (чрез въвеждане на ясни правила и процедури); и отчетността, която обхваща съществуването и ефективното функциониране на контролни механизми и институции, които осигуряват защитата на публичните и частните интереси.

|| нагоре ||


 

 

Design WStudio Pixel
 
pornload.cc