Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Проекти 2004

Коалиция 2000 и програма Инициатива отворено управление на USAID
Антикорупционни проекти "Гражданското общество срещу корупцията" (малки грантове)

 

Проекти, финансирани от Коалиция 2000 и Американската агенция за международно развите през 2004 година.

Име на проекта Продължителност

НПО изпълняваща проекта

Описание на проекта: цели и очаквани резултати

1. Педагогически модел за антикорупционно образование в средното училище

12 месеца

Сдружение "Елисавета Кларк и Пенка Касабова"

София

Цели:

 • Въвеждане на антикорупционно обучение в средните училища
 • Създаване на педагогически модел за неговото провеждане с участието на учители, ученици и родители.

Дейности и очаквани резултати:

 • Емпирично социологическо изследване-анализ на корупцията в средното образование, анализ на чуждия опит в гражданското образование, провеждане на фокус групи с родители, учители;
 • Изготвяне на учебни планове, програми за отделните модули и пакет дидактически материали. Разработване на система за контрол и работа на училищните настоятелства;
 • Квалификационен семинар за учители (training of trainers) за антикорупционно обучение в училищата;
 • Пилотно въвеждане на модела в две столични училища;
 • Изготвяне на аналитичен доклад, на методическо ръководство за учителите, научно-практически семинар;
 • Информационна и медиина кампания за популяризиране на проекта.

 

2. Типология на корупционните практики във висшите училища в България и стратегия за противодействие

9 месеца

Асоциация за социални изследвания,

София

 

Цели:

 • Типологизиране на различните форми на корупционната дейност в системата на висшето образование;
 • Анализ на причините за съществуването на корупционни практики в университетите и формулиране на предложения за институционални промени в структурите на висшето образование.

Дейности и очаквани резултати:

 • Провеждане на национално представително изследване за висшите училища, чрез сформиране на фокус-групи с представители на основните звена от структурата на образователната система;
 • Аналитичен доклад, разкриващ връзките между съществуващи типове корупционни практики на различните структурни нива в университетското образование;
 • Предлагане на пакет от мерки за създаване на институционални механизми за ограничаване и противодействие на съществуващите видове корупционни практики във висшите училища;
 • Модел за система от индикатори за перманентен мониторинг на структурните предпоставки и типовете корупционни практики във висшите училища.

 

3. Младежка инициатива срещу корупцията в град Сливен

9 месеца

Училищно настоятелство на ПМГ "Добри Чинтулов"

Сливен

Цел:

Повишаване нивото на гражданско образование на младите хора и нетърпимост към явлението "корупция" чрез въвеждане на курс по антикорупционно образование в средните училища в град Сливен

Дейности и очаквани резултати:

 • Анкета за изследване на очакванията на младите хора за попадане в корупционна среда и под корупционен натиск;
 • Провеждане на пресконференции за популяризиране на проекта, целите и резултатите;
 • Разработване на "Програма за работа със средношколците от училищата в Сливен за противодействие на корупцията - Антикорупция";
 • Training of Trainers за работа с програмата Антикорупция;
 • Пилотно въвеждане на обучение "Антикорупция" в училища на територията на гр. Сливен през месец септември 2004г.

 

4. Отворени врати за гражданите на Разград

12 месеца

http://www.ombudsman-rz.hit.bg/

 

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Разград

Цел:

Установяване на граждански контрол върху органите на местната власт чрез институционализирането на Обществен посредник в общинската администрация на Разград

Дейности и очаквани резултати:

 • Работни срещи с представителите на местната власт за определяне правомощията и функциите на Обществения посредник на територията на община Разград: разработване за правилник за дейността на омбудсмана;
 • Обществен форум "Защита на гражданите чрез институцията на местния Омбудсман": организиране на публични дискусии с граждани от различни населени места в региона;
 • Избор на Омбудсман за община Разград и откриване на приемната му за граждани;
 • Мониторинг на прозрачността на работата на местната власт и на антикорупционните инициативи;
 • Пресконференции за периодично оповестяване резултатите от работата на Омбудсмана

 

5. Срещу корупцията - лице в лице. Институционализиране на обществен посредник и обществени съвети за борба с корупцията на общинско ниво

12 месеца

Българска младежка легия "Стефан Стамболов"

Смолян

Цели:

 • Формиране на адекватно обществено противодействие срещу всички прояви на корупция.
 • Институционализиране на Обществен посредник в община Баните и мултиплициране на опита и добрите практики в други общини на Родопския регион.

Дейности и очаквани резултати:

 

6. Подкрепа и съдействие за решаване на извънсъдебни спорове в сферата на средното образование чрез установяване на училищни посредници в училищата

12 месеца

 

Българска асоциация за извънсъдебно разрешаване на спорове

Пловдив

Цел:

Легитимиране на училищния посредник като възможност за решаване на спорове в сферата на средното образование

Дейности и очаквани резултати:

 • Запознаване на широката общественост с институцията "обществен посредник" и медиацията като средство за извънсъдебно решаване на спорове чрез провеждане на : образователни семинари, лекционен курс за ученици в 12 училища на територията на община Пловдив, дискусии, кръгла маса, информационни дни;
 • Изготвяне на вътрешни правила за дейността на училищните посредници в 3 училища на територията на община Пловдив чрез създаване на работни групи от експерти;
 • Ефективно функциониране на училищни посредници в 3 пилотни училища в гр. Пловдив;
 • Социологическо изследване на обществената необходимост и нагласа за въвеждане на училищни посредници

 

7. Противодействие на корупцията в данъчната администрация

12 месеца

 

Център за сравнителни изследвания

София

Цели:

 • Намаляване на предпоставките за генериране на корупция в данъчната администрация, чрез разработване на програма за противодействие на корупцията в тази сфера;
 • Разработване на система от индикатори за оценка качеството на обслужване на данъкоплатците и ограничаването на условията за възникване на корупция.

Дейности и очаквани резултати:

 • Идентифициране и поставяне на обществено обсъждане слабостите в нормативната и институционална уредба, допринасящи за наличието на корупционни практики в данъчната администрация;
 • Разработване на план за противодействие на корупцията в данъчната администрация базиран на международния опит, съдържащ мерки за подобряване обслужването на данъкоплатците и оптимизиране на бюрократичните препятствия, унифициране на процедурите, намаляване на възможностите за корупционен натиск от страна на данъчните служители при упражняване на контрола, намаляване на условията за корупционен натиск от страна на бизнеса и условията за договаряне на корупционни сделки;
 • Разработване и прилагане на система от индикатори за периодична оценка на корупционната среда и корупционните практики в данъчната администрация;
 • Представяне на доклад "Типология на корупционните практики в данъчната администрация".

 

8. Привличане на бизнеса за по-ефективно участие в борбата срещу корупцията в община Велинград

9 месеца


Харта против корупцията

Център за икономическо развитие

София

Цел:

Утвърждаване на отношения на партньорство между местните власти и бизнеса за противодействие на корупцията в община Велинград

Дейности и очаквани резултати:

 • Формиране на фокус групи с представители на местния бизнес, гражданското общество, медиите и местната власт и създаване на Инициативен комитет за разработване на Харта против корупцията в община Велинград;
 • Организиране на публична дискусия за представяне резултатите от работата на фокус групите;
 • Подписване на Харта против корупцията между местния бизнес и общинското ръководство в община Велинград;
 • Представяне на Хартата на Антикорупционен форум пред широката общественост

 

9. Обучение по корупционни практики и създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора

6 месеца

 

Център за социални практики,

София

Цел:

Институционализиране на гражданския контрол на територията на област Стара Загора чрез създаване на Обществен форум за противодействие на корупцията

Дейности и очаквани резултати:

 • Ефективно действащ Обществен форум за противодействие на корупцията в Стара Загора;
 • Разработване на два интерактивни обучителни модула за обучение по антикорупция за представители на местната власт, етнически малцинства и други обществени групи;
 • Сътрудничество с омбудсмана на Стара Загора по разработването на едногодишен план за противодействие на корупцията в Стара Загора;
 • Разработване на насоки за устойчиво развитие на община Стара Загора

 

10. Университет за гражданска култура

12 месеца


"Младите - автори на обществената промяна"

Фондация "Град и култура"

Варна

Цел:

Превенция на корупцията чрез по-добро практическо образование и включване на младите хора в решаване на проблемите на местната общност чрез по-добрата им информираност за работата на институциите на властта.

Дейности и очаквани резултати:

 • Учредяване на "Университет за гражданска култура" - Варна в партньорство: Фондация "Град и Култура", община Варна, регионален инспекторат на МОН, РДВР-Варна, Апелативен, окръжен и районен съд-Варна;
 • Дни на открити врати в институциите за ученици и студенти;
 • Конкурс за есе "Младите - автори на обществената промяна", издаване на сборник с отличените есета;
 • Издаване на месечен бюлетин "Гражданска култура";
 • Организиране на стажове в институциите на властта;
 • Мониторинг върху работата на иснституциите, социологически проучвания и анкети;
 • Учредяване на ежегодна награда на "Университет за гражданска култура"

 

11. Граждански мониторинг на правния режим и разрешителните, издавани от ХЕИ и Пожарна и аварийна безопасност при преустройства на жилища

12 месеца


Брошура "Защитете своя дом"

Гражданско сдружение за срещу корупцията и незаконното строителство

София

Цели:

 • Разкриване на корупционни механизми и практики в структурите на ХЕИ и Пожарна и аварийна безопасност;
 • Изготвяне на предложения за изменения на нормативни актове;
 • Идентифициране на субекти на корупция

Дейности и очаквани резултати:

 • Анализ на жалби, сочещи незаконосъобразни решения на ХЕИ и Пожарна и аварийна безопасност;
 • Мониторинг на дейността на целевите държавни ведомства;
 • Организиране на пресконференции за оповестяване на резултатите от разследванията;
 • Организиране на кръгла маса с представители на ХЕИ за обсъждане на възможности за вътрешно институционален контрол;
 • Създаване на база данни от нормативни документи;
 • Организиране на кръгла маса за дискутиране на съгласувателните режими между двете контролни ведомствата;
 • Откриване и подържане на гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция;
 • Препоръки за усъвършенстване на нормативната база и подобряване ефективността на административния контрол;
 • Издаване и разпространение на информационна брошура.

 

12. Образование без корупция

12 месеца


Образование без корупция

Фондация "Пространство Култура"


София

Цел:

Иницииране на диалог между държавната администрация, академичната общност и гражданските организации с цел създаване на предпоставки за преодоляване на корупцията в сферата на средното и висше образование.

Дейности и очаквани резултати:

 • Отпечатване на брошура, отразяваща целите на проекта;
 • Организиране на четири дискусионни кръгли маси;
 • Дискусионен форум във в. "Култура" по проблема;
 • Публикуване на конкретни корупционни казуси.

 

13. Социални корени на различните типове и форми на корупционни практики във висшите училища в България (типологически модел на характерните случаи и стратегии за противодействие)

 

10 месеца

Фондация "Общности 2002"

София

Цел:

Анализ на предпоставките за възникване на корупция във висшето образование, типове корупция в университетите и изработване на стратегия за противодействие на корупцията

Дейности и очаквани резултати:

 • Провеждане на изследвания по качаствени показатели, в резултат на които се типологизират предпоставките за възникване на корупция и субектите на корупция, класифицират се корупционните практики;
 • Дълбочинен анализ и дебат по проблемите на контрола на качеството на образованието.

 

14. "Антикорупция и гражданство" - учебно помагало по "Обществени науки и гражданско образование" за гимназиален етап на средната образователна степен в българското училище (9-12 клас)

12 месеца

Електронно помагало "Антикорупция и гражданско общество"

Фондация "Пайдея"

София

Цел:

Ограничаване на корупцията в българското училище. Целеви групи са учители и ученици (9-12 клас) от Националната училищна мрежа "Европейски уроци", обхващаща около една четвърт от училищата в страната.

Дейности и очаквани резултати:

 • Разработване и популяризиране на електронно учебно помагало "Антикорупция и гражданство", което ще се използва при преподаването на предметите по гражданско образование в гимназията;
 • Изграждане на Интернет пространство за обмен на информация и добри практики за обучение по проблемите на корупцията;
 • Представяне на помагалото на информационно-обучителни семинари за учители и инспектори;
 • Наблюдение на прилагането на помагалото и анализ на обратна информация.

 

15.Утвърждаване на институцията на обществения посредник в Софийска област

12 месеца

Сдружение "Бъдеще за всички"

София

Цел:

Институционализиране на местен Омбудсман на територията на община Ботевград

Дейности и очаквани резултати:

 • "Местен обществен посредник" - провеждане на кръгла маса, бизнес форум, обучителен семинар за общинските съветници и представители на местни НПО в община Ботевград;
 • Избор на обществен посредник и разработване на правилник регламентиращ дейността му
  " Оказване на техническа и методологическа помощ при функционирането на приемната на Омбудсмана в общината;
 • Мониторинг и анализ на ежедневната работа на Омбудсмана и събиране на обратна информация от гражданите, възползвали се от услугите му;
 • Периодично представяне пред местната общественост на резултатите от дейността на обществения посредник.

 

16. Формиране на устойчивост срещу корупционен натиск у обучаемите във висши училища като бъдещи държавни служители

12 месеца

Институт за политически и правни изследвания

София

Цел:

Разработване на лекционен курс по антикорупция за висшите училища и включване в учебните програми на студентите

Дейности и очаквани резултати:

 • Осъществяване на три пилотни семинари по Интердисциплинарен кредитен модул на тема "Формиране и устойчивост срещу корупционен натиск" с три групи обучаеми във Варненския свободен университет;
 • Прилагане на интердисциплинарния кредитен модул по антикорупция в учебните програми и на други висши учебни заведения

 

17. Корупцията - същност, идентификация, противодействие

6 месеца

Фондация "Институт за икономика и международни отношения"

София

Цел:

Разработване на лекционен курс по антикорупция за висшите училища и включване в учебните програми на студентите

Дейности и очаквани резултати:

Провеждане на лекционен курс по антикорупция в СУ "Климент Охридски" и Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград: осем теми разчетени на 48 учебни часа

18. Местният омбудсман - ефикасен механизъм за борба срещу корупцията в област Кърджали

12 месеца

НПО "ЛИНКС"

София

Цел:

Институционализиране на местен Обществен посредник (Омбудсман) за седемте общини от област Кърджали. Чрез разработен медиаторски механизъм да се подобри комуникацията между администрация и граждани

Дейности и очаквани резултати:

 • Ефективно работещ местен омбудсман на територията на област Кърджали;
 • Подобряване комуникацията между местната администрация и гражданите чрез прилагане на разработения медиаторски механизъм;
 • Повишаване на информираността и правната култура на малцинствените групи от общината;
 • Включване на заинтересованите страни по Разработване на процедури и правила за работата на местен омбудсман с участието на всички заинтересовани страни;
 • Изработване на Интернет страница "Информационна мрежа - Омбудсман", отразяваща дейността на приемната.

 

19. Национална студентска инициатива "Аз не корумпирам!"

9 месеца

Портал
АНТИКОРУПЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ


Антикорупционна тетрадка

Национална младежка организация за социално и икономическо развитие

Стара Загора

Цел:

Насърчаване диалога между преподаватели, студентски организации и учащи и ангажиране на потенциалните участници в корупционния процес в борбата за преодоляване на корупцията

Дейности и очаквани резултати:

 • Организиране на три кръгли маси в Нов български университет, София, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Технически университет - Габрово, за обсъждане на резултатите от проведените уеб-базирани анкети за оценка на прозрачността при управлението, взимането на решения и наличието на корупция в трите университета и за оценка на нагласите и предпоставките за корупцията в сферата на висшето образование;
 • Публикация "Антикорупционна тетрадка";
 • Уеб-базиран ресурсен център за корупцията в образованието.

 

20.Ограничаване на корупционните действия в сферата на здравеопазването и образованието на територията на община Перник, чрез активизиране и укрепване ролята на гражданското общество

12 месеца

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Перник

Цели:

 • Институционално укрепване на съществуващия Обществен антикорупционен съвет на територията на община Перник;
 • Разследване на корупционни практики в сферите на здравеопазването и образованието корупция - особено в здравеопазване и образование повишаване на правната култура чрез публикации и обучения

Дейности и очаквани резултати:

 • Повишаване на правната и комуникационната култура на гражданите по отношение на корупционни практики при предоставянето на обществени услуги чрез предоставянето на консултации и информация, приемането на сигнали за корупция и предаването им на компетентните органи в Община Перник;
 • Подобряване на взаимодействието с медиите и местните власти и институции в Община Перник за отразяване и разследване на случаи на корупция.

 

21. Антикорупционно образование и гражданско противодействие на корупцията в СУ Св. Климент Охридски

12 месеца


www.socialdialog.hit.bg/


Информационна брошура "Антикорупционно образование и гражданско противодействие на корупцията в СУ Св. Климент Охридски"

Фондация "Социален диалог"

София

Цел:

Разработване на програма за антикорупционно образование в СУ "Св. Климент Охридски" и създаване на институция "Университетски омбудсман"

Дейности и очаквани резултати:

 • Въвеждане на антикорупционно обучение във втори и трети курс в СУ "Св. Климент Охридски";
 • Институционализиране на университетски обществен посредник (омбудсман) в СУ "Св. Климент Охридски";
 • Провеждане на емпирично социологическо проучване в СУ "Св. Климент Охридски" за оценка на равнището на разпространение на корупционни практики в университета и изготвяне на аналитичен доклад;
 • Кръгла маса "Антикорупционното образование - елемент от гражданското образование";
 • Разработване на уеб сайт на проекта

 

22. Публичен регистър на университетски дипломи

12 месеца

Фондация "Св. Климент Охридски"

София

Цели:

 • Ограничаване на корупцията във висшето образование, свързана с фалшифицирането на дипломи и незаконната търговия с тях, чрез създаване на публичен регистър университетските дипломи;
 • Персонализиране на достъпа за оформянето на документацията на студентите.

Дейности и очаквани резултати:

 • Разработка на софтуерен продукт за обработка на дипломи, която да предотврати издаването на дипломи от неупълномощени лица;
 • Изработка на концепция за публичен регистър на дипломи, основна на принципите на електронния подпис и електронните бази данни със защита срещу неправомерно ползване;
 • Провеждане на демонстрации и обучение за работа със софтуерния продукт

 

23. Проект "Оценка на ролята на българските институции, ангажирани в прилагането на програмите по ФАР за подпомагане развитието на гражданското общество в България"

6 месеца

Фондация "Аксес"

София

Цели:

 • Проучване на мнението на неправителствените организации за ролята на българските министерства и агенции, участващи в програмите на ФАР, при определяне на приоритетните области за работа на българските НПО и разработване на документите за кандидатстване по тези програми.

Дейности и очаквани резултати:

 • Провеждане на социологическо проучване сред неправителствени организации НПО, кандидатствали по програми на ФАР, свързани с развитието на гражданското общество;
 • Изготвяне и публично представяне на окончателен доклад с резултатите от изследването.

 

24. Проект "Беседи по антикорупция"

6 месеца

Асоциация "Родители"

София

Цели:

 • Да подпомогне създаването на стратегия за антикорупционно обучение в рамките на средното образование;
 • Създаване на нагласи за изграждане на прозрачност в училищната среда.

Дейности и очаквани резултати:

 • Провеждане на часове на антикорупционна тематика в три столични училища с ученици от 9 до 12 клас.
 • Изготвяне и провеждане на начална и заключителна анкета с ученици участващи в проекта.
 • Подготвяне на модел за преподаване в часовете от философския цикъл и в часа на класа.
Design WStudio Pixel
 
pornload.cc