Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Проекти 2002 - 2003

Коалиция 2000 и програма Инициатива отворено управление на USAID
Антикорупционни проекти "Гражданското общество срещу корупцията" (малки грантове)

 

Проекти, финансирани от Коалиция 2000 и Американската агенция за международно развитие. Проектите са приключили през 2003 година.

Име на проекта Продължителност

НПО изпълняваща проекта

Описание на проекта: цели и очаквани резултати

1. Гражданска инициатива - АНТИКОРУПЦИЯ

12 месеца

Гражданско сдружение “Обществен барометър”

Сливен

Цели:

 • Мониторинг и създаване на прозрачност в работата на общините от региона.
 • Стимулиране на гражданския контрол и гражданското участие при формирането и реализирането на местната икономическа и социална политика

Дейности и резултати:

 • Мониторинг на случаи на корупция в региона. Разследване на корупционна практика свързана с отдаването на концесия на водоснабдяването в област Сливен. Инициира се парламентарен дебат довел до промяна в Закона за водите;
 • Сезиране на правораздавателните органи за случаите на корупция;
 • Изготвяне на електронна база данни за дейността на местната власт и разпореждането с общинската собственост в общините Котел, Твърдица, Нова Загора и Сливен. Поместени са и разследваните случаи на корупция от сдружението в рамките на проекта;
 • Регионална антикорупционна Интернет страница;
 • Организиране на кръгли маси, пресконференции за даване гласност на разследваните корупционни практики.

 

2. Противодействие на корупцията в местната власт – антикорупционни практики в общините на територията на област Перник

8 месеца

Фондация за развитие на предприема-чеството

София

Цел:

Подобряване на взаимодействието между администрацията, гражданското общество и бизнеса на местно и регионално равнище.

Дейности и резултати:

 • Сформиране на обществен антикорупционен съвет за наблюдение на корупцията в различните сфери на бизнеса, идентификация на "сивите зони" с повишен корупционен риск, подобряване на бизнес климата на територията на областта;
 • Сформиране на фокус групи и провеждане на анкета по проблемите на корупцията, взаимодействието между администрацията, гражданското общество и бизнеса на регионално ниво;
 • Изготвяне на аналитичен доклад за резултатите от проучването.

 

3. Граждански натиск срещу корупцията и некомпетентността в общинската и държавна администрация

12 месеца

Гражданско сдружение за борба срещу корупцията и незаконното строителство

Цел:

Борба с корупцията в общинската и държавна администрация в сферата на незаконното строителство. Мониторинг на процеса на издаване на строителни разрешения на територията на Софийска община.

 

Дейности и резултати:

 • Аналитичен доклад "Корупционни практики при случаи на незаконно строителство, констатирани на територията на Софийска община", изготвен на базата на едногодишен мониторинг в пет столични общини от експертна група на сдружението;
 • Брошура "Какво трябва да знаем в случай на незаконно строителство или преустройство" - справочник за правата на гражданите;
 • Организиране на информационно бюро и приемна за граждани (правна помощ, въпроси, оплаквания, подаване на сигнали);
 • Медийна кампания за даване публичност на разследваните случаи на корупция и информационна кампания относно правата на гражданите в случай на незаконно строителство (публични дискусии, пресконференции, участие в телевизионни и радио предавания).

 

4. Местен омбудсман в родопските общини – изграждане на устойчив модел на мониторинг, граждански контрол и партньорство в местното самоуправление

12месеца

Българска младежка легия “Стефан Стамболов”, Смолян

Цели:

 • Създаване на предпоставки за институционализиране ефективно работещ местен омбудсман в общините "Чепеларе", "Баните", "Неделино";
 • Ефективен граждански контрол върху местната власт и гарантиран достъп на гражданите до обществените услуги

 

Дейности и резултати:

 • Взаимодействие и партньорство между гражданите и местните структури на властта - организиране на дискусионни кръгли маси "Граждани и местна власт" в общините Баните, Неделино, Чепеларе и Смолян с цел популяризиране на идеята за институционализиране на местен омбудсман;
 • Издаване на брошура "Как да постъпим при корупционен натиск"
  " Радио рубрика по местните радиостанции на Смолян и Чепеларе "Корупцията в 100 отговора";
 • Регионална антикорупционна интернет страница "Монитор";
 • Регионална конференция "Възможности за ефективно работеща местна институция Омбудсман в Родопския регион", гр. Смолян - заключителна за проекта.

 

5. Тайните на общинската собственост

12 месеца

Сдружение “Център за изследване на политическите процеси”

Шумен

Цел:

Провеждане на национално изследване за корупцията в съдебната система. Резултатите от това пилотно изследване ще послужат за основа за изработване на цялостна рамка за текущо изследване на корупцията в тази област по региони. 

Дейности и резултати:

Популяризиране на резултатите:

 • Брошура "Гражданите и местната власт - административното обслужване в общините";
 • Брошура "Бедността - национален проблем свързан с корупцията";
 • Пресконференции;
 • Обучителни семинари;
 • Публични дискусии;
 • Интернет сайт

 

6. Холистическият подход в борбата срещу корупцията

8 месеца

Черноморска правна общност,

Бургас

Цел:

Провеждане на национално пилотно изследване за корупцията в съдебната система. Резултатите от това пилотно изследване ще послужат за основа за изработване на цялостна рамка за текущо изследване на корупцията в областта на съдебната система по региони в цялата страна.

Дейности и резултати:

 • Изясняване на основните корупционни практики, произтичащи от законови неадекватности чрез провеждане на интервюта с прокурори, съди, адвокати и граждани;
 • Издаване на брошура с резултатите от проучването, вкл. препоръки за противодействие на корупцията в съдебната система и за създаване на вътрешни механизми за ограничаване на явлението;
 • Проследяване на сигнали за корупция в съдебната система, публикуване на резултатите от разследването в пресата и информиране на съдиите за това;
 • Конференция "Корупцията в съдебната власт", гр. Бургас

    

7. Борба с корупцията в малкия и средния бизнес

6 месеца

Интегра БДС

България,

София

Цел:

Идентифициране на основните корупционни практики при малките и средни предприятия.
Оценка на загубите причинени от корупцията в сектора на малкия и средния бизнес

Дейности и резултати:

 • Изработване на стратегия за борба с корупцията в сферата на общинските услуги и в частния сектор на базата на проучвания сред представители от малкия и средния бизнес;
 • Изработване на препоръки към държавните институции за изработване на антикорупционна политика по отношение на малките и средни предприятия;
 • Публикуване на "Практическо ръководство за изграждане на етична и прозрачна фирмена култура в МСП".

 

8. Университетска правна база

 

6 месеца

Фондация “Св. Климент Охридски”

София

Цели:

 • Създаване на управленска прозрачност в СУ "Св. Климент Охридски";
 • Отнемане на основния ресурс за корупция в университета - владеенето на труднодостъпна информация

Дейности и резултати:

 • Създаване на пълнотекстова динамична правна база (software);
 • Отпечатване на ръководство за ползване от академичната общност, администрацията и студентите и провеждане на обучителен курс.

 

9. Инициатива за гражданска култура

12 месеца

Фондация “Град и култура”

Варна

Цел:

Антикорупционно образование в средните училища, вкл. подобряване на гражданското образование в училище, правната култура на учениците (техните права и задължения като граждани), въвеждане на алтернативни форми на обучение и социални контакти, поощряване на младите хора за реализация в сферата на публичното управление, разбиране и създаване на нетърпимост у младите хора към проблемите, които поражда корупцията в обществото

Дейности и резултати:

 • Издаван на месечен бюлетин "Корупция и гражданска култура" (електронно и печатно издание);
 • "Дни на откритите врати" - запознаване на ученици от Варна с работата на съда, общината и РДВР и създаване на партньорство с публичните институции в града;
 • Конкурс за есе на тема "Младите - автори на обществената промяна" (с антикорупционна насоченост). Отпечатване на сборник;
 • Стаж на гимназисти и студенти в държавни институции "Прозрачно управление".

 

10. Издаване на книга с журналистически разследвания "Свалят правителството", автор Станимир Въгленов

(издателство Ciela)

Център за развитие на медиите,
София

Цел:

Романизиране на журналистически разследвания, свързани с неправомерни действия, облагодетелстване и злоупотреби, което ще допринесе за засилване на обществената нетърпимост към различните прояви на корупция.
Разработване на една все още празна ниша в българското книгоиздаване.
Целта на книгата е и да послужи като средство за обучение на млади журналисти с интерес към разследващата журналистика (наръчник с похвати, източници на информация и др.)

Дейности и резултати:

Издаване на първата българска книга с журналистически разследвания (над 100 реални случая, описани на повече от 600 страници)
Представяне на един нетрадиционен поглед към прехода в България

Design WStudio Pixel
 
pornload.cc