Информационна мрежа ОМБУДСМАН

ll за контакт ll за този сайт ll търси ll switch to english ll  начало ll  

 

 

ГЪРЦИЯ

Национален омбудсман на Гърция

Националният омбудсман на Гърция е независима държавна институция. Той е създаден със Закон №2477/97 и започва да осъществява своята дейност от 1 октомври 1998 г. Обществените услуги, които омбудсманът предоставя, са безплатни и за първите две години от своето съществуване (от 1 октомври 1999 г. до 1 октомври 2001 г.) институцията получава повече от 17,000 жалби.

Омбудсманът извършва разследвания във връзка с административни актове, действия и бездействия от страна на държавни ведомства и лица, предоставящи обществени услуги, които нарушават човешките права или накърняват законните интереси на физически или юридически лица.

Преди подаване на жалба до омбудсмана, засегнатото лице трябва да се обърне към съответното ведомство, което се занимава с неговия случай. Единствено в случаите, когато проблемът не е бил разрешен от него, може да бъде подадена жалба до омбудсмана. Жалби до омбудсмана могат да подават всички лица, без значение тяхната националност, които имат проблеми в отношенията си с гръцки държавни органи в страната или в чужбина.

Омбудсманът посредничи между държавните органи и обществото и наблюдава за спазването на законите, защитата на човешките права и недопускането на слабости в дейността на администрацията.

При подадена писмена жалба от непосредствено засегнато лице, група лица или юридическо лице (например търговско дружество), омбудсманът провежда разследване по случая, ако установи, че става въпрос за административен акт, действие или бездействие, които нарушават правата на жалбоподателя или накърняват негови законни интереси.

Информация за контакт:

Адрес: 5, Hadjiyanni Mexi Str., 115 28 Athens
Телефон: (010) 728 96 00; 0801 11 25000
Факс: (010) 729 21 29
Интернет: http://www.synigoros.gr